Všeobecné obchodné
podmienky

Prečítajte si VOP nášho e-shopu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Cielene Exams, s.r.o., IČO 52784983, DIČ 2121234115, so sídlom Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 144404/B ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim na strane druhej (ďalej len „kupujúci“) a sú platné iba pre internetový obchod www.cielene.shop. Kupujúcim sa rozumie buď právnická osoba, organizácia, fyzická osoba-podnikateľ (subjekt, ktorý uvedie vo svojej objednávke platné IČO) alebo spotrebiteľ (fyzická osoba).
Tovarom sú vzdelávacie materiály, testy, riešenia testov, kurzy alebo balíčky predplatného (ďalej len „tovar“).

Objednávanie tovaru alebo služby a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si tovar alebo službu môže objednávať:

 1. online na stránke www.cielene.shop,
 2. mailom na adrese: shop@cielene.sk alebo info@cielene.sk.

Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak do 3 dní od objednania tovaru/služby kupujúci nedostane potvrdenie objednávky, je nutné, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho e-mailom na: shop@cielene.sk alebo telefonicky na: 0902/939 902.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov: presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, príp. fakturačnej adresy s platným IČO a DIČ, adresy doručenia s uvedenou kontaktnou osobou a telefónnym číslom.
Kupujúci je povinný si pred odoslaním objednávky skontrolovať správnosť údajov. Po odoslaní objednávky fakturačné údaje kupujúceho je možné zmeniť len po vzájomnej dohode. Objednaním tovaru/služby dáva kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami spoločnosti Cielene Exams, s.r.o..
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru/služby, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Dodanie a prevzatia tovaru alebo služby

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá predmet plnenia kúpnej zmluvy vrátane súvisiacich dokladov a dokumentov a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo v súlade so zmluvou. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet plnenia prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu plnenia kúpnej zmluvy, a preto sa kupujúci stane jeho vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Možnosti a cena prepravy

Ak nie je uvedené, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.
Predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu podľa zvoleného spôsobu doručenia. Kupujúci má na výber z týchto možností:

 • Dodanie online – kupujúci dostane zakúpený tovar online formou, štandardne zaslaním na mailovú adresu uvedenú v objednávke alebo formou prístupového mena a hesla k online materiálom.
 • Prepravná spoločnosť / Slovenská pošta – cena bežnej prepravy je účtovaná vo výške 3€, pri objednávke nad 50€ za prepravu kupujúci neplatí.
 • Osobný odber – kupujúci si dohodne s predávajúcim termín prevzatia tovaru. Za osobný odber si predávajúci neúčtuje žiadny poplatok. Adresa pre osobný odber: Cielene – vzdelávacie centrum, Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou kupujúceho.

Dodacia lehota

Tovar, ktorý je skladom, expeduje predávajúci podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase a bežne je doručený do 5 pracovných dní. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je termín dodávky alebo odberu tovaru, ak nie je dohodnuté inak, bežne do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Pri niektorých tovaroch môže byť dodacia lehota dlhšia, ak ide o zákazkovú alebo sezónnu výrobu alebo z dôvodu predĺženia bežných dodacích termínov od výrobcov koncom roka. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho, ktorý písomne potvrdí súhlas s predĺženou dodacou lehotou.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od prepravcu alebo doručiteľa je kupujúci povinný skontrolovať stav a obsah zásielky (obal a tovar). Ak pri preberaní kupujúci zistí poškodenie obalu, je nutné, aby kupujúci skontroloval ihneď obsah zásielky a v prípade poškodenia alebo nekompletnosti obsahu zásielky urobil písomný záznam podpísaný prepravcom alebo doručiteľom. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie až neskôr, kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo elektronickou poštou. V spomínanom prípade však prepravná spoločnosť nemusí reklamáciu uznať.

Bezpečnosť a ochrana informácií

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje, z ktorých sú niektoré považované za osobné údaje v zmysle Zákona na ochranu osobných údajov Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a odo dňa 25.5.2018 aj v súlade s Nariadením EP a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov / ďalej “GDPR” a v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ: Cielene Exams, s.r.o., IČO 52784983, DIČ 2121234115, so sídlom Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava sa zaväzuje, že bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s objednávateľom.
Všetky osobné údaje sú objednávateľom dobrovoľne poskytnuté predávajúcemu za účelom plnenia objednávky, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, predávajúci má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácií je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny,
 • e-mailová adresa,
 • voliteľne ďalšie adresy,
 • telefónne číslo,
 • ak nakupujete ako firma / SZČO, naviac: obchodný názov, IČO, DIČ a IČ DPH.

Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne – s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, ktorý sa týka objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania, telefónneho čísla kuriérskej spoločnosti).

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov – dopravcovia:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK2021879959, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely účtovníctva, archivácie, štatistiky, prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou zaslaním zrušenia súhlasu s týmto spracovaním na adresu: Cielene Exams, s.r.o., IČO 52784983, DIČ 2121234115, so sídlom Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj elektronická forma, najmä prostredníctvom mailu. V prípade, že chcete svoju registráciu zrušiť, požiadajte nás o to e-mailom na adrese shop@cielene.sk. Vaše konto bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu zneaktívnené a údaje budú vymazané.
Predávajúci môže pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. “cookies”. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo obdobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Prevádzková doba

Internetové objednávky prijíma predávajúci každý deň v ktorúkoľvek hodinu. Po doručení objednávky ju predávajúci zaeviduje v systéme. Najneskôr do 3 dní pošle predávajúci kupujúcemu potvrdenie prijatej objednávky. Ak do 3 dní neobdrží kupujúci písomné potvrdenie objednávky, ani sa s ním predávajúci inak neskontaktuje, informuje sa kupujúci o stave svojej objednávky telefonicky na čísle 0902/939 902 alebo elektronickou poštou.
Prevádzková doba- každý pracovný deň: 7:00 – 21:00.
Pre osobný odber je nutná dohoda predávajúceho s kupujúcim o čase prevzatia tovaru.
V prípade výpadku informačného systému, elektrickej energie alebo iných ťažkostí nenesie predávajúci zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

Ceny

Všetky ceny na stránke www.cielene.shop sú konečné. V prípade zákonom stanovenej zmeny sadzby DPH, colných sadzieb, prípadne zmien cien výrobcu alebo zmeny kurzu meny výrobcu si predávajúci vyhradzujeme právo zmeny cien. Aktuálne ceny budú vždy oznámené v potvrdení prijatej objednávky.
Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné pri priamej objednávke pre koncového užívateľa – právnickú osobu, organizáciu, fyzickú osobu-podnikateľa, alebo spotrebiteľa.
Štandardný spôsob platby je prevodom na účet predávajúceho, okamžitou úhradou cez internet, kupujúci si môže zvoliť aj platbu v hotovosti na pobočke. Celková cena sa vypočíta ako cena za tovar + prepravné náklady. Výšku prepravných nákladov predávajúci vopred oznámi kupujúcemu.
Akciové ceny platia do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy s kupujúcim, ktorý je právnická osoba, organizácia alebo fyzická osoba-podnikateľ

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je právnická osoba, organizácia alebo fyzická osoba-podnikateľ je možné v prípadoch, ktoré ustanovuje Obchodný zákonník, a to iba písomnou vzájomnou dohodou zmluvných strán.
Ak dôjde k dohode o odstúpení od kúpnej zmluvy, tak kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu bezodkladne, a to na vlastné náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo po prijatí tovaru a zhodnotení jeho stavu účtovať kupujúcemu (ako kompenzáciu) prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložené pre znovuuvedenie tovaru do predaja. Predávajúci je ďalej oprávnený účtovať kupujúcemu storno poplatok do výšky preukázateľných nákladov vynaložených v súvislosti s obstaraním objednaného tovaru či služby.
Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v dohodnutej lehote pri vynaložení maximálneho úsilia, a to z dôvodov napr., že tovar sa už nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo dodávateľa, z dôvodov vyššej moci a pod., môže objednávku stornovať, o čom kupujúceho upovedomí e-mailom. Predávajúci má tiež právo objednávku zrušiť, ak kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefónny kontakt, IČO a pod..

Odstúpenie od zmluvy s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 a § 8 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru od dopravcu alebo osobného vyzdvihnutia v priestoroch výdajného miesta predávajúceho alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo predávajúcemu v uvedenej lehote odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy – buď listovou alebo elektronickou formou. Na tento účel môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktoré môže byť zaslané aj e-mailom. Ak kupujúci využije možnosť odstúpiť od zmluvy prostredníctvom zaslania e-mailu, predávajúci prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdí kupujúcemu e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru alebo služby, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, rušia sa od začiatku akékoľvek ujednania súvisiace so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

Adresa na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy:
Cielene Exams, s.r.o.
Sládkovičova 2
811 06 Bratislava 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo osobne odovzdať tovar predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ všetky náklady na vrátenie tovaru. Tovar musí byť nepoškodený, čistý, ak je to možné v originálnom balení, s kompletnou dokumentáciou.
Platbu kupujúcemu spotrebiteľovi za vrátený tovar realizuje predávajúci najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv o:

 • poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutí ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • platba prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
 • platba vopred bankovým prevodom,
 • platba na faktúru – platí len pre školy, štátne organizácie a zákazníkov s overeným platným IČO, ktorí už v minulosti realizovali nákup na stránke www.cielene.shop a nie sú v omeškaní s platbou záväzkov voči predávajúcemu. Pri prvom nákupe sa vyžaduje platba vopred alebo pri prevzatí tovaru.

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

Záručné podmienky

Na tovar predávaný pre právnickú osobu, organizáciu, fyzickú osobu – podnikateľa (subjekt, ktorý uvedie vo svojej objednávke platné IČO) sú poskytované zákonom stanovené záručné podmienky. Na tovar predávaný spotrebiteľovi je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedený na obale tovaru dátum spotreby.
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Bližšie informácie nájdete v sekcii Reklamačný poriadok.

Záverečné ustanovenia

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad činnosťami predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia.
Adresa:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné.

Spoločnosť Cielene Exams, s.r.o. si vyhradzuje právo meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.cielene.shop. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 1.7.2023.

Cielene.shop

Múdry e-shop so vzdelávacími materiálmi, autorskými testami, Prijímačkami nanečisto, riešeniami testov z prijímacích pohovorov, vzdelávacími webinármi, ale aj s inteligentným humorom.

Kontaktujte nás

Cielene | Vzdelávacie centrum
Sládkovičova 2
811 06 Bratislava

0910/902 315
info@cielene.shop

Otváracie hodiny

Infolinka / Whatsapp:
PO – NE 7:00 – 21:00
Pobočka:
PO – PI 10:00 – 18:00